เกิດ 4 วัuนี้ ດ วงชะตาดี มีเกณฑ์ได้จับเงิuล้าu

~

~

โชคดีท่าuที่เกิ ดวัuพุธ

คนเกิ ดวันนี้โดยมากมักว าสนาดี มีบุญสะ สมติดตัวมาก็ไ ม่น้อย เจออะไ รหนักๆมาสุดท้ าย

~

ก็มักจะผ่านไ ปได้เป็นด วงชะต าตก น้ำไม่ไหลต กไ ฟไม่ไห ม้ ทำอะไรก็มั กจะมีคนเกื้อหนุน

ส่งเสริมเสมอห ลังจากนี้เป็นต้น ไปมีเกณฑ์จะไ ด้ลาภลอยจากเพ ศตรงข้ามแบบงงๆ

~

แถมดว ง ชะต ายังจะเป็น ที่เอ็นดูของผู้ใ หญ่จะเป็นแบบนี้ อยู่ย าวๆจน ถึงปลายปีเลย

และด วงชะต ามีเกณฑ์ได้รับ ข่าวดีเรื่องเงิ น ทองที่รอคอยห นี้สินที่ ค้างอยู่ก็มีโอกาสได้พัก

ชำระจากเจ้าห นี้และห ลังจากนี้เป็นต้นไป ดว งชะต าท่านก็ มีเกณฑ์ จะได้โช คใหญ่

~

ท่าuที่เกิ ดวัuเสาร์

วันเสาร์ อ ดทนอีก นิดชีวิตของคุณกำลั งจะร่ำร ว ย มีคนเก่าคน แก่เคยทำ นายชีวิตของคุณ

มาแล้วเมื่อ 10 ปีที่ผ่ านมา บอ กว่าชีวิตของคุ ณในช่วงอีก 1-5 ปีข้าง หน้าจะประส บความสำเร็จสูง

สิ่งใดที่กำลั งทำ อ ยู่ก็จะมีโ อ กาสได้เงิ นได้ทองมา กมาย ชีวิตจะก้า วเข้าสู่ความสุขสบ าย

และแน่นอนว่ าคนที่เกิ ดในวันเสาร์ช่วงนี้ จะได้โ ชคลาภเกี่ ยวกับตัวเลข กำลังจ ะร ว ยใหญ่แล้ว

~

ขอให้เก็บคำทำ นายเอาไว้ แล้วจะสมหวังดั่ งใจหมายให้เก็บโ ชคเอาไว้แล้ วจะได้ดีจะเข้ ามาหาคุณเร็วนี้เลย

ท่าuที่เกิ ดวัuจันทร์

ได้มีคำทำ นายออ กมาตรงกันมาก มายว่า มีเกณฑ์ที่จะถู กสลากถูกร างวั ลอันยิ่งใหญ่

หน้าที่การงานใด ก็จะยิ่งดีขึ้น แต่สิ่งที่จะต้องระมัดระวั ง นั่นก็คือ การติดต่อ การ เจรจากับผู้อื่นการพูด

~

ให้เสียความรู้สึก การทำง นที่ค่อนข้างที่จะวุ่นวายและลำบ ากใจการ ตั ด สินใจการ ตั ดสินปัญหา เ รื่ อ งนี้

มักจะพาพร้อ มกับ สิ่งดีขอให้อ ดทนและสู้ ต่อไปบ างสิ่งบ างอย่ างต้องใช้แร งกายแรงใจเข้า ช่วย บอ กเ รื่ อ งนี้

ให้คนใกล้ตัวรู้ แล้วชี วิตจะดีขึ้นชีวิตก็จ ะสุขสบ ายขึ้น ยิ่งบอ กบุญผู้อื่ นมากเท่าไหร่ ยิ่งร ว ย

ท่าuที่เกิ ดวัuศุกร์

มีโ อ กาสได้เลข หากเดิน ผ่านไปผ่านมาแล้วมีคนที่เข ายื่นตัวเลขมาให้ ให้เ บติดตัวไว้สักใบก็ยั งดีเพร าะชีวิตของคนเร า

~

นั้นไม่แน่ไม่นอ นเผลอในช่วงนี้อาจจ ะถูกเลขถูกร างวัลก็ได้คนที่ เกิ ดในวันอาทิตย์เ รียกได้ว่า มีดาวมาโ คจรเกี่ยว กับโ ชคชะต ามากนัก

อาจจะมีโ ชคเกี่ยวกั บตัวเลข อาจจะมีโ ชคเกี่ยว กับการทำงานควา มรัก ความรุ่งเรืองใ นชีวิต หากถามห ในเ รื่ อ งของการ ทำงาน

และการเงิ นในช่ วงนี้อาจจะต้อง เหนื่อ ยหน่อ ยแต่ต้องบอ กเลยว่ าจะมีแน่ นอน เลขร างวัลกำลังร อท่านอ ยู่ ขอให้เก็บ

โ ชคเอาไว้แล้ วจะได้ดี

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *