4 เดือนเกิดสุดรุ่ง จะมาเงินเข้าเยอะ จนน่าอิจฉา บ้านรถ ตามมาไม่ขาด

~

~

เรื่องดีง าม รั บท รัพย์ใหญ่ของชิ้นให ญ่

~


คนเกิ ด เดือนพฤษภาคม

~

ท่านใดที่เกิ ด เดือนพฤษภาคมด ว งชะตาโดดเด่นด้านการง า นและการเ งิ นจะมี รายได้เข้ามาหลายทาง นั่งรับทรั พ ย์เก็บกันจ นกระเป๋าตุงด ว งด้านการเ สี่ ย งโชคก็มาแร ง แซงทางโค้งเช่นเดียวกันด ว งกำลังดีแบบสุดมือ กำลังขึ้นหยิบจับ อะไรเป็นเงิ น เป็นทอง ลองเ สี่ ย งโชคสักใบสองใบอาจมี โอกาสถูกรางวัลให ญ่มี เ งิ นซื้อบ้านซื้อรถเหลือกินเหลือเก็บ หน้าที่การง า นจริญรุ่งเรือง ใครที่ทำมา ค้าขายรายได้ดีมากมีคนอุดหนุน ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเ ตรียมวางแผนเก็บเงิ นไว้ได้เ ล ย

~


คนเกิ ด เดือนมีนาคม

~

ท่านใดที่เกิ ด เดือนมีนาคมด ว งชะตากำลังรุ่งพุ่ ง สุดขี ด ฮอตจ นปรอทแตก จะมีโช คลาภ ก้อนใหญ่ ช่วงทำอะไรก็จะมีแต่ดีกับดีสมหวังสมปรารถนา ได้เงิ น เต็มเม็ดเต็มหน่ว ยมีเงิ นใช้ไม่ข า ดมือเ งิ นทองไหลมาเทม า เหมือนสายน้ำ ยังมีเก ณ ฑ์ได้รับทรัพย์ ก้ อ นโต จากซื้อห ว ยซื้อเล ขมีเกณฑ์ ถูกรางวัลใหญ่หน้าที่กา รง า นเจริญก้าวหน้าผู้ใหญ่ เมตาเอ็นดูได้รับการพิจารณา เลื่อนย ศ เ ลื่อนตำแหน่งร ว ยเฮ งย าวไปถึงสิ้นปี

~


คนเกิ ดเดือนกันย ายน
ท่านใดที่เกิ ด เดือนกันย ายนช่วงด ว งดาวประจำเดือนเกิ ด โคจรไปพบแสงสว่าง ทำให้ด ว งชะตาของท่านจะโดดเด่นในทุกด้าน ทั้งหน้าที่การงา นมีลูกน้องบริวารแวดล้อม คอยช่ ว ยเหลือ แบ่งเบาภ า ระ ด้านการเงิ น จะมีเข้ามามากมายให้ใช้จ่าย แบบสบายที่เคยขัดสน ก็จะค่อยดีขึ้น พลิกกลับแบบหน้ามือเป็น หลังมือเ ล ยทีเดียวด ว งโชคลาภก็มีเข้ามามีโอกาส ได้เงิ นก้อนใหญ่จะการเ สี่ ย งโชค สมหวังสมปรารถนา มีบ้านมีรถอย่ างที่ต้องการใครที่มีห นี้ สินก็จะได้ปลดห นี้ กันคราวหละ

~

คนเกิ ด เดือนกรกฎาคม
ท่านใดที่เกิ ด เดือนกรกฎาคมด ว งชะตาของคุณในช่วงจะพบแต่ ความเจริญก้าวหน้า มีคนคอยช่วยเหลื อ สนับสนุน มีผู้ใหญ่ใจ ดีมาคอยอุปถัมภ์ค้ำจุนด ว งดี แบบสุดตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ ใครคิดร้ า ยก็จะแพ้ภัยตนเองด้านการง า นก็ กำลังรุ่งมีโอกาสได้ปรับขึ้นเงิ นเดือน ได้โบนัสการเงิ นดี ใช้จ่ายคล่องมือ และมีมาให้ใช้ แบบไม่ข า ดมือโชคจากการเ สี่ ย งด ว งโดดเด่น มีเก ณ ฑ์ถูกห ว ยรางวัล ใหญ่

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *