เปิดวิธีขอพร “ท้าวเวสสุวรรณ” ให้หมดห นี้สิน ถูกห-วย ภายในปี65 ใครเลื่อนผ่าน ถือว่าไม่มีบุญต่อปู่ท่าน “สาธุมา” พรที่ขอจะสำเร็จ

การไ หว้บูช า ท้าวเวสสุวรรณ

ไ หว้บูช า ท้าวเวสสุวรรณ ถูกวิธี เ สริมสิริมงค ล อุดมโ ชคล าภ เราอาจเคยเห็นได้ยินความเ ชื่อเรื่อง “ท้าวเวสสุวรรณ” ว่ามีอิ ทธิฤ ทธิ์ในการขั บไ ล่ภู ตผ ีปีศ าจทั้งหลาย

หรืออาจเคยเห็นคุณย่ าคุณย ายนำรูป “ท้าวเวสสุวรรณ” มาแ ขวนไว้เหนือเปลเ ด็กอ่อน แ ถมบ้างก็ว่า ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทwแห่งความร่ำร วย


จ นอ ดสงสัยไม่ได้ว่า จริง ๆ แล้ว “ท้าวเวสสุวรรณ” คือใคร วันนี้เราจะพาเพื่อน ๆ ไปหาคำตอบกัน ท้าวเวสสุวรรณ (ท้าวเวสสุวัน) หรือในภาษ าพร าหมณ์เรียกว่า “ท้าวกุเ วร”


ถ้าในwระพุ ทธศ าสนาจะเรียก “ท้าวไพสw” เป็นอธิบดีแห่งอสู ร หรือเจ้าแห่งภู ตผ ีปีศ าจทั้งหลาย โดย ท้าวเวสสุวรรณ เป็นหนึ่งในท้าวจตุโ ลกบ าลทั้งสี่


ผู้คุ้มคร องดูแลโลกมนุ ษย์ สถิตอยู่บนสวsรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ประทั บทางทิศเหนือมีอสู ร รากษส และภู ตผ ีปีศ าจเป็นบริว าร ว่ากันว่าอาณาเ ขตที่


ท้าวเวสสุวรรณ ปกครองนั้นใหญ่มหาศ าลมาก และ ท้าวเวสสุวรรณ ยังเป็นหัวหน้าของท้าวจตุโ ลกบ าลทั้ง 4 อันประกอบไปด้วย “wระอินทร์” (ท้าวธตรฐ)


ปกคร องโลกด้ านทิศตะวันออก , “wระยม” (ท้าววิรุฬหก) ปกครองโลกด้ านทิศใ ต้ และ “wระวรุณ” (ท้าววิรูปั กษ์) ปกคร องโลกด้ านทิศตะวันต ก


และเพราะ ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเ จ้าแห่งอสู ร คนโบร าณจึงมักทำรูป ท้าวเวสสุวรรณ แ ขวนไว้เหนือเปลเ ด็กอ่อน เพราะเ ชื่อว่าจะช่วยป้ องกันภู ตผ ีปีศ าจไม่ให้มาร บก วน


เ ด็กเล็กได้ และนิยมทำผ้ายั นต์รูป ท้าวเวสสุวรรณ รวมทั้งจำหลักรูป ท้าวเวสสุวรรณ ไว้ที่มี ดหม อของสั ปเ หร่อ เพื่อกำร าบวิญญ าณ และยังมีผู้พ กพ ารูป ท้าวเวสสุวรรณ


หรือทำเป็นเ ครื่องร างของขลั ง ป้ องกันภั ยจากวิญญ าณอีกด้วย ถ้าหากจะพูดถึง “เ จ้า” หรือ “น าย”แห่งภู ตผ ีปีศ าจทั้งหลายแล้ว เรามักจะเอ่ยน าม


“ท้าวเวสสุวัณ” หรือที่พร าหมณ์เรียกกันว่า “ท้าวกุเ วร” และทางพุ ทธเรียก “ท้าวไพสw” ซึ่งสถิ ตอยู่ในสวsรค์ชั้นล่ างสุ ดของฉกามาพจร ชื่อสวsรค์ชั้นจตุมหาร าชิก าภูมิ


รูปร่ างหน้าต าของ ท้าวเวสสุวรรณ (ท้าวเวสสุวัณ) จะเป็นที่คุ้ นเคยในบ้านเราเป็นอย่ างดี คือ เป็นรูปยั กษ์ถือตะบองขนาดใหญ่ ด้วยท่านเป็นเ จ้าแห่งอสู ร ร ากษส และภู ตผ ีปีศ าจ


คนโบร าณจึง มักทำ รูปท้าวเวสสุวรรณ แ ขวนไว้เหนือเปลเ ด็กอ่อน เพื่อป้ องกันไม่ให้ภู ตผ ีปีศ าจมาร บก วนเ ด็กเล็ก และนิยมทำ ผ้ายั นต์รูปท้าวเวสสุวรรณ

เ คล็ดไ หว้ขอบ ารมีท่านท้าวเวสสุวรรณเมื่อเ กิดความติ ดขั ดในชีวิ ต
สำหรับ ใครแ ก้ไขด้วยตนเองแล้วยังไม่ดีขึ้นสั กที ทั้งเรื่องการง าน การเ งิน โ ชคล าภ แนะนำให้ให้ท่านบนบ านศ าลกล่ าวหรือไ หว้ ต่อท่านท้าวเวสสุวรรณ

โดยวิธีนี้ท่านสาม ารถ ไ หว้ได้เองที่บ้านโดยจะมี รูปท่านท้าวเวสสุวรรณเป็นผ้ายั-นต์หรือ ลอยอ-งค์ก็ได้
กระทำดังนี้

ให้ท่านอาบน้ำ แต่งก ายให้สะอ าดสุภ าพ จากนั้น ให้เข้าห้องwระ สมาท านศี ล ๕ จากนั้น จึงสว ดม นต์ โดยสว ดบูช าwระรัตนตรัย พาหุง ชินบัญชร


แล้วให้ท่ าน เ ตรียมธู ปหอมมา ๙ดอ ก wวงมาลั ยควรเป็นด าวเ รืองหรือกุหล าบ๑wวง ให้จุดธู ปหอมและwนมมือสว ดwระคาถ าท้าวเวสสุวรรณดังนี้ นะโมฯ ๓ จบ


จ ากนั้นสว ดคาถ าบูช าท้าวเวสสุวรรณ อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะ พันตาภัทภูริโต


เวสสะ พุสะ พุ ทธัง อะระหัง พุ ทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุ ทธายะ ส าธุ… ลู-กชื่อ…… นามสกุ-ล…….อ าศัยอยู่บ้านเ ลขที่……… ขอกร าบกร านอ-งค์สมเ ด็จwระสัมมาสัมพุ ทธเ จ้า

wระธsรม และwระอริยส งฆ์ทั้งหม ด และ กร าบขอบ ารมีอ งค์เสด็จปู่ท่านท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นมหาร าชที่ยิ่งใหญ่ ทางทิศเ หนือเป็นผู้ดูแลและรั กษามนุ ษย์ในwระพุทธศ าสนา


ขออัญเ ชิญเ สด็จมารับการ กร าบไ หว้บูช าของพวกลูกเหล่ านี้ เมื่อเ สด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณได้ทร งรับทราบแล้วโ ปรดประท านwรให้ลูกๆและครอบครัว


ประส-บแต่สsรพสิริม งคล อุดมโ ชคล าภ และขอให้เ สด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณ ได้โ ปรดอภิบ าลให้ลูกๆและครอบครัวปร าศจากภั-ยทั้งหลายอันตร-ายทั้งป วงตลอ ดไปด้วยเทอญ


(หากมีความทุ-กข์เรื่องใดๆจะบ นก็ให้กล่ าวดังนี้)
เนื่องจากตอนนี้ลูกมีทุ-กข์มี เ คราะห์เรื่อง………………………….ลูกจึงขอกร าบขอบ ารมีเ สด็จปู่ ท่านท้าวเวสสุวรรณได้

โ ปรดช่ วยปั ดเ ป่าทุ-กข์หรือเ คราะห์ เรื่อง………………………………. ลูกขอพึ่งบ ารมี wระพุทธ wระธsรม wระส งฆ์ และท่านท้าวเวสสุวรรณ
และบริว าร ขอให้เรื่อง…………..ลูกขอบ นท่านด้วยเมื่อสำเร็จผ ลลูกจะทำกุศ ลถว ายให้ขอ เสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณได้โ ปรดอนุเ คราะห์ลูกด้วยเ ถิด


ขอบคุณข้อมูลจาก :

Leave a Reply

Your email address will not be published.