ดวงเฮงกำลังจะเป็นของท่านย าวยั นปีหน้า เกณฑ์รับทรัพย์มากมายสบายไปจนแ ก่


ดวงเฮงกำลังจะเป็นของท่านย าวยั นปีหน้า เกณฑ์รับทรัพย์มากมายสบายไปจนแ ก่

เฮงรับทรัพย์วันจันทร์

ห้ ว งเวลาที่ผ่านมาดวงชะต าของท่านจะมีปัญห ากับคู่ครองกับคนรักบ่อยและถี่ขึ้นให้s ะวั งเ รื่ อ งการใช้คำพูดคำจา

ที่ไม่ถนอมน้ำใจกันและการลงไม้ลงมือกันแต่แม้ดวงความรักท่านจะไม่ค่อยดีแต่ดวงโชคล าภท่านพุ่ งมาเป็นอันดั บ1เลย

จะได้รับโชคล าภจากการเ สี่ ย งโชคสูง แนะให้ลองซื้อลอตเตอรี่จากหญิงกลางคนอวบขาวตามตลาดโต้รุ่ง

โดยให้แม่ค้าหยิบให้สักใบแล้วที่เหลือท่านค่อยหยิบเองดวงชะต าท่านมีเกณฑ์สูงมากที่จะถูกรางวัลหลายแสนบาท

จนถึงรางวัลใหญ่หลักล้านเลยทีเดียวสามารถช่วยให้ท่านเริ่มต้นชีวิ ตใหม่ได้ปลดห นี้ปลดสินมีบ้านมีรถแต่ให้s ะวั ง

เ รื่ อ งการพูดจาให้หรือผู้อื่นลั บหลังทั้งที่ไม่ใช่เ รื่ อ งจริงแต่พูดไปเพราะไม่ชอบหน้ากันหรือเคยมีเ รื่ อ งกันมาก่อน

จะทำให้ดวงเฮงของท่านค่อยหมดไปก่อนเวลาอันควร ดวงท่านจะดีย าวแล้วดีเก็บไว้นะเป็นกุศลเผื่อเพื่อน

ที่เกิດวันเดียวกับท่านราศีเดียวกับท่านจะได้ไปด้วยขอให้ท่านประส บพบเจอแต่สิ่งดีในชีวิ ต

โชคล าภมากมายด้วยเทอญสาธุ

เฮงรับทรัพย์วันอังคาร

ห้ วงเวลาที่ผ่านมาดวงชะต าของท่านมักถูกรุ มเ ร้ าด้วยคิดมากจากทั้งคนรักและญ าติพีน้องทำให้รู้สึกห งุ ด ห งิ ด

คิดมากและไม่โอเคกับชีวิ ตที่เป็นอยู่ตอนนี๊ยิ่งไปคุยไปปรึกษ ากับเพื่อนเ รื่ อ งอาก ารก็ยิ่งคิดมากจิตต กไปกันใหญ่

ชีวิ ตท่านจะเข้าร่องเข้ารอยมากหน้าที่การงานเจ้านายจะขึ้นเงินเดือนให้ตำแหน่งก็ขยับสูงขึ้นอีกขั้น

ความคิดมากจะเริ่มลดน้อยลงและดวงท่านมีเกณฑ์ได้ล าภลอยจากการเ สี่ ย งดวงลุ้นโชคจากการ

ส่งฉลากสินค้าไปลุ้นโชคตามหน้าหนังสือพิมพ์และตามรายการทีวีจะได้รับรางวัลเป็นรางวัลมูลค่าหลักแสน

แต่น่าเ สี ย ด า ยที่หลายคนมีดวงแต่กลับไม่อย ากลุ้นอย ากส่งเพราะมักคิดว่าตัวเองคงไม่ได้หรอก

และเต ือนไว้เ รื่ อ งคำพูดคำจาอย่ าเผลอไปพูดจาหย าบค ายกับบิด าม า รดาเด็ดข าด

แม้จะเคยชินและติดจากการคุยกับเพื่อนมาแต่พอเวลามาอยู่กับบิ ด า ม า ร ด าต้องs ะวั งคำพูดให้มาก

เพราะนั่นจะทำให้ดวงเฮงของท่านค่อยหมดไปก่อนเวลาอันควรดวงท่านจะดีย าวจนถึงต้นเดือนเมษ าเลย

เฮงรับทรัพย์วันอาทิตย์

ห้ ว งเวลาที่ผ่านมาดวงชะต าท่านไม่ค่อยสู้ดีมาตลอดทำงานเหมือนจะดีจะดีจู่ก็เกิດเ บ า ะแ ว้ งกับเพื่อนร่วมงานมีศั ต รู

ในที่ทำงานมีคนแอบซุ บซิ บเ รื่ อ งเราลั บหลังมองหน้ากันไม่ค่อยติดทำให้ชีวิ ตท่านจ มดิ่ งมีแต่ความคิดมากทำงาน

ไม่มีความสุ ขจนแทบไม่อย ากตื่นไปทำงานในทุกเช้า ชีวิ ตของท่านจะค่อยดีขึ้นตามลำดั บเพื่อนที่ทำงาน

จะเข้าใจเรามากขึ้น ศั ต รูในที่ทำงานจะแ พ้ภั ยตัวเองแถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคล าภจากการเ สี่ ย งโชค

หากเจอคนขายล็อตเตอรี่ผอมสูงมาเ ร่ขายล็อตเตอรี่ใบสุดท้ายให้รับไว้อย่ าปฎิเ ส ธ

ด วงท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสนเอาเงินนั้นไปตั้งตัวปลดห นี๊ปลดสินได้เลยแต่s ะวั งการเ รื่ อ งโ ก ง เงินเพื่อน

หากเพื่อนฝากซื้อของควรคินเงินทอนเพื่อนให้ครบเพราะหากคืนเงินทอนเพื่อนไม่ครบอย่ าคิดว่า บ าทสองบ าท

เพราะนั่นจะทำให้ดวงเฮงของท่านค่อยหมดไปก่อนเวลาอันควรดวงท่านจะดีย าวจนถึงพฤษภาคมเลยแล้วดีเก็บไว้นะ

เป็นกุศลเผื่อเพื่อนที่เกิດวันเดียวกับท่านราศีเดียวกับท่านจะได้ไปด้วยขอให้ท่านประส บพบเจอแต่สิ่งดี

ในชีวิ ตโชคล าภมากมายด้วยเทอญสาธุ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *