ท่านที่เกิດทั้ง 5 วันนี้จะถูกรางวัลที่ 1 สาธุเอาได้

~

ท่านที่เกิດทั้ง 5 วันนี้จะถูกรางวัลที่ 1 สาธุเอาได้

~

ท่านที่เกิດทั้ง 5 วันนี้จะถูกรางวัลที่ 1 สาธุเอาได้ ท่านที่เกิດทั้ง 5 วันนี้จะถูกรางวัลที่ 1 สาธุเอาได้ถ้าเจ้าชะต าเป็นชาย ให้นับเริ่ม นับปีที่ 1 จากเจดีย์วน ขวาไปทางฉัตรเงิน จน เท่ากับอายุปี เต็มของท่านถ้าเจ้าชะตาเป็นห ญิง ให้นับเริ่ม นับปีที่ 1 จากเจดีย์ วนซ้ายไปทางนาคราช จนเท่ากั บอา ยุปีเต็มของ

~

ท่าน แล้ วพึงดูตามคำทำ นายตามปีที่ตกในช่องนั้น ต่อไป ท่านก็จะได้ท ราบว่าชะตาของท่านใ นปีนั้นจะเป็นอย่างไร 1. ถ้าตก เจดีย์ ชะตาของ ท่านในปีนั้น ท่านจะได้ใช้ชี วิตอย่างร่มเย็นเป็นสุข จะมีแต่คว ามสุขกา สบายใจ จะได้ ทำบุญกุศลในศา สนา ปรา รถนาสิ่งใดจะได้สมดั่งหวังทุกประการ

~

ถ้าตก ฉัตรเงิน ชะตาขอ งท่านในปีนั้น ท่านจะมีสุข จะมีโช คลาภเงินทองมากมาย จะ มีผู้ใหญ่ อุปถัมภ์ค้ำจุน ถ้าทำ ราชการหรือค้าขาย ก็จะมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 3. ถ้าตก คนคอข าด ชะตาของท่านในปีนั้น ท่านจะ ได้รับความเดือดร้อน จะได้ รับความร้อนใจต่าง ซึ่ง จ ะมีผู้ทำให้แก่ท่าน และจะได้รับ ความทุกข์ย ากลำบาก ทำให้ท่านต้องเสีย ทรัพย์สินเงิ นทองอยู่เสมอ

ถ้าตก เรือนหลวง ช ะตาของท่านในปีนั้น ท่านจะได้รับ แต่ความสุขสบาย มีความเจริญ ก้าวหน้าใน กิจการทุ กอย่าง ท่านจะมีโชคลาภ ได้ เงินทอง จะมีผู้อุปถัมภ์อย่างดียิ่ง พวกศัตรูที่ คิดร้ า ยจะแพ้ภัยตัวเอง 5. ถ้าตก ปราสาททอง ช ะตาของท่านในปีนั้น ถ้าเป็น โสดจะได้พบเนื้อคู่ ชะตาชีวิตขอ ง

~

ท่านจะได้พบ แต่คว ามสุข เจริญก้าวหน้า กิจการ ที่ทำจะได้ผลประโยชน์แก่ท่านเ ป็นที่พึงใจ จ ะสมความปรารถ นาทุกประการ จะได้สัตว์ 4 เท้า 2 เท้า ถ้าค้าขายจะร่ำร วย 6. ถ้าตก ราหู ชะตาของท่านในปีนั้น ท่านจะได้รับควา มร้อนอกร้อนใจ จะเป็น ถ้อยความผู้อื่นที่ทำให้ ท่านได้รับความร้อนใจอยู่เสมอ ทำให้ ท่านต้องเสียทรัพย์สินเงินทอง จะเกิດเป็นปากเสียงกับเพื่อนบ้าน จะพบกับควา มวุ่นวายอย่างไม่รู้จบ และจะเ กิดเจ็ບป่ ว ยขึ้นแก่ท่าน
ถ้าตก ฉัตรทอง ชะตาของท่านใ ปีนั้น ท่านจะได้ประสบโชคลาภ มั่ง มีด้วยทรัพย์สินเงินทอง พร้อม ด้ วยลาภยศมิตรสหาย จ ะมีผู้ใหญ่คอย ให้ความอุปถัมภ์เป็นอย่างดี ชะตาชีวิตของท่านใ นปีนี้ จะมีแต่ความ สุขความเจริญสบายใจ 8. ถ้าตก เทวดาขี่เต่า ชะตาขอ งท่านในปีนั้น ท่านจะมีความสุขพ อประ

~

~

มาณ การเงินการทองพอมีใช้ มีจ่ าย จะทำอะไรจงคิดให้ร อบคอบ เสียก่อน มิฉะนั้นจะเกิດผลผิดพลาดขึ้นได้ แ ละจะทำให้เดื อดร้อนใจ 9. ถ้าตก คนต้องขื่อคา ชะตาของท่า นในปีนั้น จัดว่าชะตาตก อยู่ในฐานะมิสู้ดี จงมี ความs ะวั งในญาติ พี่น้อง จะนำความเดือดร้อนใจมาให้ คนรักมักจะเอาใจออกห่าง ให้s ะวั งอันตราย เร่งจำศี ลภาวนา จงทำบุญกุศลสะเดาะเคราะห์ อย่าเดิน ทางไกล จะได้รับโทษทัณฑ์อาญา

~

ถ้าตก พ่อหมอ ชะตาของท่าน ในปีนั้น จะพบ ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูแก่ท่าน ให้ยศศักดิ์ ท่านจะมีควา สุขเจริญก้าวหน้า จะมีโชคลาภมา สู่ท่าน เป็นที่พึงใจยิ่ง โพยภัยมิได้มีมาพ้องพา นเลย 11. ถ้าตก แม่มด ชะตาของท่านในปีนั้น ท่า นจะได้พบผู้เฒ่าเจ้านายที่มีความค้ำชูให้ท่านได้พบกับ ความสุขความ

~

เจริญ คำพูดของท่านจะ เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจแก่คนทั้งหลาย จะไปแห่งใดมีแต่ค นรักใคร่ จะ มีผู้นำโชคลาภมาให้แต่ไม่มากนัก ท่านจะต้องเหนื่อยกายและใจบ้าง 12. ถ้าตก นาคราช ชะตาของท่านในปีนั้ น จัดว่าร้ า ย จงร ะวังจะเกิດพย าธิ การเจ็ບไข้ได้รับความ เจ็ບปວด เลื อดจะออกจากตัว ให้เกรง เขี้ยวงาและของมีคม จะมีผู้ปองร้ า ย จงจำศีลภาวนา อย่าเบีย ดเบียนสัตว์ ทุกข์จะบรรเทาโทษแล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *