ท่าuที่โชคดีเกิດ sาศี มงคล นี้ มีเกณฑ์ โช คລ าภใหญ่เข้าหา

~

~

ท่าuที่โชคดีเกิດ sาศีกั นย์

17 กันย ายน-17 ตุล าคม

ดว งการเ งิน ช าวร าศีกั นย์ ปีนี้จะสามา รถบริห ารจั ดการห นี้สิน

~

ได้ดีปล ดห นี้ได้ เพร าะจังหวะด วงร ายได้ค่ อนข้างดี

มีช่องทา งหาร ายได้เข้ ามาได้ม ากขึ้น อีกทั้ง ยังมีด วงโ ชคล าภ

ที่โด ดเด่ น ส่วนร ายจ่ าย มีเก ณฑ์เสี ยเ งิน

กับเ รื่ องอสั งหาริมทรั พย์ หรือการขยั บขย ายที่อยู่อา ศัย

~

คงต้อ งบริหารจั ดการให้ดี

ท่าuที่โชคดีเกิດ sาศีมีน

16 ธันวาคม-14 มกร าคม

~

ด วงการเ งิ นชาวร าศีธนู ในปี 2564 เรื่ อง ของการเงิ นถือว่าเป็น

ไฮไ ลต์สำ คัญของปีนี้ จังหวะด วง มีควา มปังร ายได้คึ กคัก

มีโอก าสได้ รับเ งินก้อนจากการ ทำงานบ างอย่ าง

และสามาร บริห ารจัดการห นี้สิ นได้ดีและพลิ ก

ฟื้ นการเงิน ให้กลับมาดีขึ้น

~


ท่าuที่โชคดีเกิດ sาศีเมษ

~

15 มกร าคม-12 กุมภ าพันธ์

ดว งก ารเงิ นชาวร าศีมังกร เรื่ องก ารเ งินปีนี้จะมี ร ายได้ให ม่ๆ

เพิ่มเติมเข้ ามาจากหลา ยแหล่ง แถมยังมีด วงโ ชคล าภที่โด ดเด่น

มีโอกาส ได้เ งินได้โช ค จากเรื่องของอสั งหาริ มทรั พย์ ที่ดิ นฯแต่ด้วย

~

ดว งช ะต าในปีนี้จะมีโอกาสลงทุ นหลายอย่ าง ถ้าบริหารจั ดการเงิ นทอง

ไม่ดีอา จจะทำให้เสี ยเ งิ นออกไปไ ด้ตล อดทั้งปี เช่ นกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.